AQUATEST EXPRESS ANALIZA LABORATORYJNA

Aquatest express to kompleksowe narzędzie analityczne dostępne dla każdego i zaprojektowane tak by odpowiadać potrzebom nawet najbardziej wymagających akwarystów. Analiza wykonywana jest w profesjonalnym laboratorium Zoolek za pomocą wysoce zaawansowanej aparatury analitycznej, dzięki czemu, w krótkim czasie, uzyskuje się całościowy obraz składu wody zarówno w akwarium słodko- jak i słonowodnym. Wyniki przesyłane są na podany adres e-mail, nawet w ciągu 24 godzin od momentu jej dostarczenia do sklepu. Dokument z zestawieniem wyników pomiarów zawiera szeroki wykaz zawartości pierwiastków i podstawowych parametrów wody. W oparciu o tak szczegółowy zakres danych (do 45 parametrów dla jednej próbki) kontrola jakości wody oraz podejmowanie właściwych środków w celu zachowania doskonałego stanu akwarium staje się w pełni możliwe.

NOWOCZESNE LABORATORIUM

ZAAWANSOWANE TECHNIKI POMIAROWE

Nasza firma powstała ponad 40 lat temu i od początku ukierunkowana była na badanie parametrów
wody pod kątem potrzeb akwarystów i hodowców. W laboratorium Zoolek stawiamy na ciągły rozwój
i doskonalenie technik analitycznych. W celu zapewnienia najwyższego standardu usług od lat
rozbudowujemy zastaw aparatury analitycznej i wprowadzamy najnowocześniejsze dostępne
rozwiązania i metody pomiarowe. Naszym atutem jest precyzja, wysoka czułość pomiarów, szeroka
oferta mierzonych parametrów oraz szybkość działania.

Do zbadania próbki w ramach usługi Aquatest express stosujemy wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny.

SPEKTROMETRIA
UV-VIS

Technika służąca do mierzenia absorpcji (pochłaniania) przez próbkę promieniowania z zakresu widzialnego i bliskiego ultrafioletu. To urządzenie jest powszechnie używane do badania próbek barwnych m.in. do spektrofotometrycznego oznaczania niektórych pierwiastków.

CHROMATOGRAFIA
JONOWA IC

(ang. Ion Chromatography) – jest to obecnie najlepsza technika analityczna służąca do oznaczania zawartości jonów obecnych w wodzie. Umożliwia określenie dokładnego stężenia większości kationów i anionów kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania akwarium. Metoda ta charakteryzuje się wysoką dokładnością i powtarzalnością wyników, z tego względu rutynowo stosuje się ją w laboratoriach analitycznych na całym świecie.

ICP-OES

(ang. inductively coupled plasma optical emission spectroscopy) – to technika wykorzystywana do analizy pierwiastkowej próbek. Umożliwia jednoczesne oznaczanie z dużą precyzją i dokładnością zawartości makro i niektórych mikroelementów obecnych w próbce. Niewątpliwą zaletą tej metody jest możliwość jej stosowania do próbek o wysokiej mineralizacji bez konieczności rozcieńczania.

ICP-MS

spektroskopia mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ang. Inductively coupled plasma mass spectrometry) – jest to technika, która umożliwia oznaczanie wielu pierwiastków jednocześnie, obecnych w próbce nawet w śladowych ilościach. Możliwe jest oznaczanie zawartości rzędu ppt (część na bilion) szukanego pierwiastka. Jest to o kilka rzędów wielkości więcej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody analitycznej.

WODA SŁODKA

W Twojej próbce oznaczymy następujące parametry:

[ BASIC ]

PODSTAWOWE
PARAMETRY

• pH
Przewodność właściwa
Twardość ogólna (GH)
Twardość węglanowa(KH)

JONY

Azotany NO
3

Azotyny NO
2

Fosforany PO3-
4

Chlorki Cl
Fluorki F
Siarczany SO2-
4

Amoniak NH+
4

MAKROELEMENTY

Sód Na
Potas K
Magnez Mg
Wapń Ca

MIKROELEMENTY

Mangan Mn
Żelazo Fe
Miedź Cu
Cynk Zn

Rozszerz usługę Aquatest Express BASIC zaznaczając na formularzu przyjęcia próbki wybrane dodatkowo płatne MIKROELEMENTY

[ TRACE ]

PODSTAWOWE
PARAMETRY

• pH
Przewodność właściwa

MAKROELEMENTY

Sód Na
Potas K
Magnez Mg
Wapń Ca

MIKROELEMENTY

Mangan Mn
Żelazo Fe
Miedź Cu
Cynk Zn

PIERWIASTKI
ŚLADOWE

Selen Se
Nikiel Ni
Bor B
Glin Al
Wandad V
Kobalt Co
Molibden Mo
Arsen As
Chrom Cr
Lit Li
Stront Sr
Bar Ba
Cyna Sn
Jod I
Rtęć Hg
Kadm Cd
Srebro Ag
Beryl Be
Antymon Sb
Ołów Pb

[ COMPLETE ]

PODSTAWOWE
PARAMETRY

• pH
Przewodność właściwa
Twardość ogólna (GH)
Twardość węglanowa(KH)

JONY

Azotany NO
3

Azotyny NO
2

Fosforany PO3-
4

Chlorki Cl
Fluorki F
Siarczany SO2-
4

Amoniak NH+
4

MAKROELEMENTY

Sód Na
Potas K
Magnez Mg
Wapń Ca

MIKROELEMENTY

Mangan Mn
Żelazo Fe
Miedź Cu
Cynk Zn

PIERWIASTKI
ŚLADOWE

Selen Se
Nikiel Ni
Bor B
Glin Al
Wandad V
Kobalt Co
Molibden Mo
Arsen As
Chrom Cr
Lit Li
Stront Sr
Bar Ba
Cyna Sn
Jod I
Rtęć Hg
Kadm Cd
Srebro Ag
Beryl Be
Antymon Sb
Ołów Pb

MAM AKWARIUM SŁODKOWODNE

Czy Aquatest Express to usługa dla mnie?

WODA SŁONA

W Twojej próbce oznaczymy następujące parametry:

[ MARINE ]

PODSTAWOWE
PARAMETRY

• pH
Zasolenie
Przewodność właściwa
Twardość węglanowa (KH)

MAKROELEMENTY

Sód Na
Potas K
Magnez Mg
Wapń Ca
Brom Br
Bor B
Stront Sr
Siarka S
Fosfor P

MIKROELEMENTY

Krzem Si
Lit Li
Jod I
Bar Ba
Mangan Mn
Żelazo Fe

PIERWIASTKI
ŚLADOWE

Molibden Mo
Nikiel Ni
Chrom Cr
Kobalt Co
Wandad V
Cynk Zn
Beryl Be
Miedź Cu
Rtęć Hg
Selen Se
Glin Al
Arsen As
Cyna Sn
Antymon Sb
Ołów Pb
Kadm Cd
Wolfram W
Lantan La
Skand Sc
Tytan Ti

JONY

Azotany NO
3

Azotyny NO
2

Fosforany PO3-
4

Chlorki Cl
Siarczany SO2-
4

Amoniak NH+
4

Rozszerz usługę Aquatest Express [ MARINE ] zaznaczając na formularzu przyjęcia próbki wybrane dodatkowo JONY

AQUATEST EXPRESS [ MARINE ]

Kompleksowe rozwiązanie dla akwarystyki morskiej

SZYBKO, PEWNIE I WYGODNIE
NAWET 45 PARAMETRÓW DLA JEDNEJ PRÓBKI

Laboratoryjna analiza wody w akwarium słodkowodnym i morskim.
Wysoka czułość dla pierwiastków śladowych. Profesjonalne rozwiązanie dla akwarystów i hodowców

PUNKTY ODBIORU AQUATEST EXPRESS1

Próbki z wodą do analizy można przekazywać w jednym ze sklepów partnerskich Zoolek.

PYTANIA I ODPOWIEDZI AQUATEST EXPRESS

Pobranie z akwarium i przygotowanie próbki przeznaczonej do badań laboratoryjnych jest zadaniem prostym, ale aby na tym etapie uniknąć błędów mających istotny wpływ na wyniki analizy należy stosować się do podanych poniżej wytycznych.

 • Pamiętaj, aby pojemnik przed pobraniem próbki kilkakrotnie przepłukać badaną wodą.
 • Pobierz próbkę bezpośrednio przed dostarczeniem jej do sklepu.
 • Jeśli nie możesz pobrać próbki bezpośrednio przed dostarczeniem jej do sklepu, przechowuj ją do tego czasu w lodówce, nie zamrażaj.
 • Próbki przechowuj w ciemności.
 • Pojemnik na próbkę wypełnij w całości „pod sam korek”. Nie pozostawiaj pustej niewypełnionej przestrzeni. Dzięki temu proces odgazowywania próbki jest powolniejszy a stabilności parametrów wyższa.

Pamiętaj! Jeżeli zależy Ci na możliwie najlepszym odwzorowaniu rzeczywistych parametrów wody w akwarium, skontaktuj się ze sklepem w celu ustalenia najlepszego terminu oddania próbek, tj. dnia w którym zostaną one wysłane kurierem do laboratorium.

Pomiary laboratoryjne próbek wody w szczególności analiza śladowa metali to skomplikowane zagadnienie. Na otrzymanie wyniku, który odzwierciedla rzeczywisty poziom wybranych związków w wodzie, ma wpływ wiele czynników. Dlatego też, każdy etap analizy powinien być przeprowadzany w laboratorium ze starannością i dbałością o detale. Dotyczy to również samego pobrania i przygotowania próbki. Oczywiście idealną sytuacją jest pobranie wody z akwarium i poddanie jej natychmiast analizie, ale taki scenariusz rzadko kiedy jest wykonalny. Wystarczająco dobrą sytuacją jest pobranie próbki tuż przed wybraniem się do sklepu będącego punktem odbioru Aquatest express i zachowanie 24-godzinnego odstępu czasu do momentu przeprowadzenia jej analizy w laboratorium Zoolek. Parametry, które są najbardziej narażone na zmianę w czasie to pH, KH, azotyny i amon. Jeżeli zależy Ci na możliwie wiernym odwzorowaniu tych parametrów skontaktuj się ze sklepem w celu ustalenia najlepszego terminu oddania próbek, tj. dnia w którym zostaną one wysłane kurierem do laboratorium.

Poniższe zestawienie obejmuje parametry, które mogą ulec zmianom w czasie od pobrania do momentu rozpoczęcia analizy i ich wartości są narażone na odchylenia w stosunku do rzeczywistych występujących w zbiorniku.

Parametry narażone na zmiany:

pH
Na zmianę pH zasadniczo wpływ ma:
• odgazowanie próbki podczas transportu (obniżenie zawartości rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla),
• zmiana temperatury próbki w stosunku do warunków panujących w akwarium.
KH
Na zmianę KH ma wpływ:
• odgazowanie próbki podczas transportu (obniżenie zawartości rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla na skutek czego występują nieznaczne zmiany twardości węglanowej).
Azotyny
Na zmianę zawartości azotynów ma wpływ:
•zachodzenie przemiany azotynów do azotanów podczas transportu. Intensywność procesu zależy od wielu czynników m.in. temperatury próbki podczas transportu, zawartości zanieczyszczeń, ilości oraz aktywności mikroorganizmów oraz działania enzymów.
Amon całkowity
Na zmianę zawartości związków amonowych ma wpływ:
• odgazowanie próbki podczas transportu (obniżenie stężenia amoniaku w wodzie; proces zachodzi z większą intensywnością w próbkach o pH powyżej 7),
• rozwój mikroorganizmów podczas transportu.

Parametry ujęte w powyższym zestawieniu powinny być objęte rutynową kontrolą z użyciem standardowych testów kropelkowych z serii Aquatest. Szczególnie istotne jest monitorowanie pH i zawartości amoniaku w wodzie akwariowej. pH jest parametrem najbardziej narażonym na zmiany w czasie i mogą wystąpić różnice pomiędzy odczytem z pomiaru wykonanego w samym akwarium, a w próbce, która do czasu przeprowadzenia analizy w laboratorium musiała być przetransportowana. Amoniak występuje w wodzie w formie jonu amonowego (NH+
4
) oraz rozpuszczalnego w wodzie wolnego amoniaku (NH
3
). W zależności od pH w wodzie dominuje jedna z powyższych form. W pH < 7 przeważa mało toksyczny jon amonowy. Wraz ze wzrostem pH zwiększa się stężenie dużo bardziej toksycznego amoniaku.

W praktyce laboratoryjnej badania próbek, np.: w analizie śladowej, czasami stosuje się substancje utrwalające w celu zapewnienia stabilności wybranych parametrów. W zależności od parametru i charakteru analizy mogą to być takie substancje jak kwas siarkowy (VI), kwas azotowy (V), chlorek rtęci lub formaldehyd. Ich przeznaczeniem jest przeciwdziałanie wytrącaniu się pewnych substancji, tworzenie nielotnych połączeń mających ograniczyć ucieczkę analitu z próbki, zmniejszanie adsorpcji na ściankach pojemnika lub ograniczanie wpływu mikroorganizmów i/lub działania enzymów. Jednak mimo zalet stosowania utrwalaczy w aspekcie stabilizacji próbki rozwiązanie to ma również wady, m.in.: eliminuje możliwość oznaczania niektórych parametrów w badanej próbce. Przykładowo dodatek kwasu azotowego (V) całkowicie uniemożliwia oznaczenie pH, KH, zawartości azotynów, azotanów, amonu oraz pierwiastków śladowych tworzących lotne połączenia w środowisku kwaśnym. Aby mimo to dokonać pomiaru tych parametrów konieczne jest przygotowanie próbki nieutrwalonej lub utrwalonej w inny sposób, a to z kolei podnosi złożoność działania, ilości próbek koniecznych do przebadania, znacznie wydłuża czas analizy i zwiększa koszt całej usługi.

Aquatest Express to starannie wypracowane rozwiązanie, które z założenia ma być przyjazne dla klienta. Natomiast stosowanie utrwalaczy na etapie pobierania próbki oznacza szereg niedogodności w postaci skomplikowanej procedury pobierania i transportu próbek do laboratorium, ryzyka z korzystania z niezbędnych do utrwalania substancji chemicznych i konieczności dostosowania się do rygorystycznych przepisów prawnych dotyczących transportu substancji niebezpiecznych. Nie oznacza to jednak, że otrzymywane w naszym laboratorium wyniki są niewiarygodne. Na podstawie doświadczeń własnych oraz laboratoriów z całego świata stwierdziliśmy, że dla zdecydowanej większości parametrów mierzonych w ramach naszej usługi nie zachodzi konieczność i nie jest praktyczne utrwalanie próbek.

Jeżeli zależy Ci na utrwaleniu próbki, koniecznie skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów dotyczących przygotowania próbki i dokładnych warunków analizy. Nigdy nie wysyłaj próbek z zastosowanymi modyfikatorami bez uzgodnienia tego z nami.
Kontakt: aquatestexpress@zoolek.pl

Procedury analityczne obowiązujące w laboratorium Zoolek w ramach realizacji Aquatest Express są oparte na normach PN-ISO i EPA. Stosujemy się również do metod działania producentów aparatury analitycznej z której korzystamy tj. głównie Metrohm, Perkin Elmer, Mettler-Toledo. Przy tworzeniu procedur braliśmy również pod uwagę aspekt badań na potrzeby akwarystyki korzystając z wiedzy i doświadczenia w ramach dobrej praktyki hodowlanej stosowanej w tej branży.

Wykaz niektórych norm, w oparciu o które działamy:

ICP-MS (Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie):

 • Norma ISO: PN-EN-ISO-17294-1-2007P – Jakość wody. Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS). Wytyczne ogólne.
 • Norma ISO: PN-EN-ISO-17294-1-2006P – Jakość wody. Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS). Oznaczanie 62 pierwiastków.
 • EPA Method 200.8, Revision 5.4: Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry.

ICP-OES (Spektrometria emisyjna sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie):

 • Norma ISO: PN-EN-ISO-11885_2009E – Jakość wody – Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).
 • EPA Method 200.7, Revison 4.4: Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry.

Chromatografia jonowa:

 • Norma ISO: PN ISO 10304-1 (1998) – Jakość wody oznaczanie rozpuszczonych jonów fluorkowych, chlorkowych, azotynowych, ortofosforanowych, bromkowych, azotanowych i siarczanowych za pomocą chromatografii jonowej.
 • Norma ISO: PN ISO 14911 (2001) – Jakość wody oznaczanie jonów Li+, Na+, NH+
  4
  , K+, Nn+
  2
  , Ca+
  2
  , Mg+
  2
  , Sr+
  2
   i Ba+
  2
   techniką chromatografii jonowej. Metoda dla wód i ścieków.

Jak najbardziej tak. Testy kropelkowe i Aquatest Express znakomicie się uzupełniają. Te pierwsze dają nam możliwość natychmiastowego zbadania interesujących nas parametrów wody, natomiast Aquatest express daje możliwość uchwycenia całościowego obrazu składu wody w akwarium i pozwala na pełną ocenę potrzeb w zakresie suplementacji, czy ogólnie korygowania parametrów wody. Jeśli z tego badania wyłoni nam się parametr wart codziennego śledzenia to najlepiej to robić odpowiednim testem kropelkowym. Aquatest express pozwala na zbadanie szeregu parametrów nie obejmowanych testami kropelkowymi i zwolnienie nas ze żmudnej czynności oznaczania dużej ilości parametrów. Ponadto w naszym laboratorium, z uwagi na wykorzystanie szeregu zaawansowanych urządzeń analitycznych, parametry wody wyznaczamy z dużą dokładnością i ze znacznie niższymi progami wykrywania. Jednak takie parametry jak pH czy KH najlepiej zmierzyć standardowymi Aquatestami bo te parametry mogą ulec zmianie w czasie transportu do naszego laboratorium.
Najlepiej myśleć o Aquatest Express jak o kolejnym teście w serii Aquatest.

Nowoczesne wyposażenie naszego laboratorium pozwala na szybkie i ekonomiczne badanie dużej ilości próbek wody. Dostarczona do nas próbka jest rozdzielana i kierowana do analizy na różnych urządzeniach analitycznych zgodnie z wybranym pakietem oznaczeń. Dużą rolę w szybkim i pewnym wykonywaniu oznaczeń odgrywają urządzenia automatycznie podające próbki do analizatorów. Dzięki nim analityk nie musi zajmować się czasochłonnym ręcznym podawaniem próbek, może poświęcić więcej czasu na analizę wyników pomiarów. Zasadnicze urządzenia, z których korzystamy w naszym laboratorium tj. ICP-OES, ICP-MS i HP-IC są wyposażone w urządzenia często określane mianem autosamplerów. Zapewniają one nie tylko podawanie próbek, ale także roztworów do wykonania kalibracji oraz roztworów pozwalających na weryfikację poprawności działania systemu (roztwory kontroli jakości – QC). W celu zwiększenia szybkości wykonywania analiz w naszym laboratorium zainstalowane są dwa urządzenia ICP-OES i dwa kompletne systemy chromatografii jonowej. Niektóre oznaczenia wykonywane są techniką spektrofotometrii UV-VIS lub miareczkowania i także te urządzenia wyposażone są w urządzenia do automatycznego zmieniania próbek.

PROGRAM AQUATEST EXPRESS

Chcesz dołączyć do sieci Sklepów Partnerskich i uczestniczyć w programie Aquatest Express?
Skontaktuj się z nami: kom. +48 668 978 496; +48 668 502 405, e-mail: aquatestexpress@zoolek.pl.

Zapraszamy na nasze Social Media